Clinical Reference / Differential Diagnosis / Xanthomatous dermatofibroma vs. Xanthomatous malignant fibrous histiocytoma

Xanthomatous dermatofibroma vs. Xanthomatous malignant fibrous histiocytoma